RPO

RPOOPEFRR m

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku

w ramach Osi priorytetowej V -  Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 5.3 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałania 5.3.1 - Dziedzictwo kulturowe i kultura

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

 na lata 2014 – 2020

realizuje

projekt pn. „Remont konserwatorski wieży kościoła parafialnego pw. Świętego Bartłomieja Apostoła oraz zwiększenie dostępności zasobów kulturowych w Głogówku”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł Projektu

„Remont konserwatorski wieży kościoła parafialnego pw. Świętego Bartłomieja Apostoła oraz zwiększenie dostępności zasobów kulturowych w Głogówku”

Nr Umowy

RPOP.05.03.01-16-0022/19-00

Wartość Projektu

Ogółem  wartość projektu: 515 119,77 PLN, w tym:

wkład Funduszy Europejskich: 300 000,00 PLN.

Okres realizacji

Od 2019 r. – do 2021r.

Cele projektu
i
 planowane efekty

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności zasobów kulturowych i wykorzystanie potencjału endogenicznego obszaru, poprzez rewitalizację obiektu kościoła (wieży) parafialnego pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku.  

Projekt poprzez rewitalizację kościoła będącego zabytkiem, wpłynie na zachowanie dziedzictwa kulturowego, powstrzymując degradację cennego obiektu w warstwie technicznej oraz upowszechniając owo dziedzictwo poprzez nowoczesne narzędzia ICT, systemy multimedialne, rozwiązania dla osób niepełnosprawnych czy poprawę wizualnej atrakcyjności tychże obiektów. Dzięki celom projektu dojdzie do poprawy stanu zachowania zabytków oraz do zapewnienia trwałego zachowania kulturowych wartości. Ponadto projekt przewiduje również działania edukacyjne oraz wykorzystanie narzędzi teleinformatycznych dzięki czemu zwiększy się dostępność dziedzictwa kulturowego jak również świadomość społeczeństwa. Projekt wpłynie również na rozwój oferty kulturowej regionu

Realizacja Projektu 

Zakres rzeczowy projektu:

Projekt dotyczy remontu zabytkowego kościoła - wieży (roboty budowlane) oraz zadań dodatkowych mających na celu poprawę dostępności zasobów kulturalnych tj. utworzenie strony www, opracowanie aplikacji, zakup kamery do transmisji online, zakup tablicy tyflograficznej, zakup tablicy informacyjno-edukacyjnej, wydruk ulotek, organizacja warsztatów dla dzieci oraz działania takie jak promocja, zarządzanie projektem, przygotowanie SWI oraz nadzór inwestorski.

 

Baza Konkurencyjności

Ogłoszenie nr 2021-18997-38796

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/38796