Uroczystość Bożego Ciała

Eucharystia
 
 

Procesja wejścia
DN 274 (28)
1. Jezu, w Hostii utajony, * daj mi serce Twoje, daj. * Tyś mi jeden ulubiony, * Tyś mojego serca raj.

2. Wszędzie dobrze mi, o Panie, * choćby krzyż me siły rwał, * słodkie ziemskie me wygnanie, * byleś mi sam siebie dał.

3. Wszystko, wszystko chętnie zniosę, * Panie, dla miłości Twej,* tylko błagam, tylko proszę: * Ty mnie w Sercu zawsze miej. 

 

Psalm responsoryjny
Ref. Kościele święty, chwal swojego Pana.

Chwal, Jerozolimo, Pana, *
wysławiaj Twego Boga, Syjonie.
Umacnia bowiem zawory bram twoich *
i błogosławi synom twoim w tobie.

Ref. Kościele święty, chwal swojego Pana.

Zapewnia pokój twoim granicom *
i wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy.
Śle swe polecenia na krańce ziemi, *
i szybko mknie Jego słowo.

Ref. Kościele święty, chwal swojego Pana.

Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów. *
Nie oznajmił im swoich wyroków.

Ref. Kościele święty, chwal swojego Pana.

 

Przygotowanie darów
DN 251 (60)
1. Wszystko Tobie dziś oddaje, * wszystko Twoje musi być. * Chce Cię, Jezu, kochać zawsze,* w obecności Twojej żyć. Ref. Wszystko daje dziś, wszystko da je dziś, * Jezusowi, Zbawcy memu, wszystko da je dziś.

2. Wszystko Tobie dziś oddaję, * do nóg Twoich kłaniam się. * Radość świata zapomniana, * weź, o Jezu, serce me. * Ref.

3. Wszystko Tobie dziś oddaję, * teraz czuję święty żar. * Doskonała radość w Tobie * niewymowny sprawia czar. * Ref.

 

DN 700 (27)
1. Jezu, miłości Twej, * ukryty w Hostii tej, * wielbimy cud, * żeś się pokarmem stał, * żeś nam swe Ciało dał, * żeś skarby łaski zlał * na wierny lud.

2. Dla biednych stworzeń Twych, * co ostrzem grzechów swych * zraniły Cię, * włócznią, co w boku tkwi, * otwierasz serca drzwi, * by w Twojej Boskiej Krwi * obmyły się.

3. I w Boskim Sercu tam * schronienie dajesz nam, * o Jezu mój, aby nas żądłem swym * wróg nasz nie dotknął w Nim, * by się przed piekła złem * lud ukrył Twój.

 

Na Komunię świętą
DN 642 (17)
1. Gdzie w uroczystej cichości, * w Najświętszym Sakramencie, * łaski zlewa w obfitości, * Jezus, w każdym momencie. * Ref. Tam chciał bym spocząć, * tam chciał bym być, * tam przy Sercu, * Jezu, Twoim żyć.

2. Gdzie On żyje dla grzeszników, * dla Kościoła swojego, * gdzie pociesza wędrowników * wśród życia burzliwego. * Ref.

3. Gdzie On jest nauczycielem, * wzorem wszystkich świętych cnót,* gdzie On jest prowadzicielem * naszych dusz do nieba wrót. * Ref.

 

DN 729 (49)
1. Serce Twe, Jezu, miłością goreje, * Serce Twe w ogniu miłości topnieje * a nasze serca zimne jak lód * i próżny dla nich Twej męki trud.

2. Kiedyż, o kiedyż, słodki mój Panie, * poznamy Serca Twego kochanie? * Kiedyż Twa miłość rozpali nas? * O dobry Jezu, czas to już czas! *

3. Serce Twe zewsząd bólem ściśnione * i ostrą włócznią w bok przebodzone, * a nasze serca rzucone w świat * chciałyby zrywać rozkoszy kwiat.

 

DN 680 (55) 
1. U drzwi Twoich stoję, Panie! * Czekam na Twe zmiłowanie, * który pod postacią chleba, * prawdziwy Bóg jesteś z nieba.

2. W tej Hostyi jest Bóg żywy, * choć ukryty, lecz prawdziwy, * w tym Najświętszym Sakramencie * z nieba stawa w tym momencie.

3. Jak wielki cud Bóg uczynił, * gdy chleb w Ciało swe przemienił, * a nam pożywać zostawił, * ażeby nas przez to zbawił.

4. Święty, Mocny, Nieśmiertelny! * W majestacie swym niezmierny! * Aniołowie się lękają, * gdy na Jego twarz patrzają.

 

DN 762 (64)
1. Daj mi Jezusa, o Matko moja, * na krótki życia ziemskiego dzień. * Bom ja, dziecina słaba, jest Twoja * i brak jej siły, co spływa zen. * Ref. O, daj mi, daj, Jezusa daj.

2. O, złóż Go, Matko, do serca mego, * co dniem i nocą wciąż o Nim śni, * co żyć nie może bez Pana swego, * a z dala tęskni, wylewa łzy. * Ref.

3. O, daj mi Matko Jezusa duszę, * daj Jego Ciało i świętą Krew. On jest mym życiem, ja Go mieć muszę, * o, usłysz, Matko, miłości śpiew. * Ref.

                         

 

 

W drodze do I ołtarza

 

DN 679 (52)
1. Twoja cześć, chwała, * nasz wieczny Panie, * na wieczne czasy * niech nieustanie.

2. Tobie dziś dajem * z rzeszą tych ludzi * pokłon i pienie, * my, Twoi słudzy.

3. Dziękując wielce * Twej wielmożności * za ten dar zacny * Twej wszechmocności.

4. Żeś się darował * nam, nic niegodnym, * w tym Sakramencie, * nam tu przytomnym.

5. Raczyłeś zostać * w takiej postaci, * nie szczędząc siebie, * dla nas, swych braci.

6. Przyszedłszy na świat, * Pan wiecznej chwały, * zaznałeś wiele * nędzy niemałej.

7. Dałeś się potem * z wielkiej miłości * na męki srogie, * bez wszej litości.

                     

DN 635 (1)
1. Bądźże pozdrowiona, Hostyjo żywa, * w której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa.  
Ref. Witaj, Jezu, Synu Maryi, * Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostyi.

2. Bądźże pozdrowione, drzewo żywota! * Niech kwitnie niewinność, anielska cnota. Ref.

3. Bądźże pozdrowiony, Baranku Boży, * zbaw nas, gdy miecz Pański na złych się sroży. Ref.

4. Bądźże pozdrowiony, anielski Chlebie, * w tym tu Sakramencie wielbimy Ciebie! Ref.

5. Bądźże pozdrowiona, święta Krynico, * Serce Przenajświętsze, łaski świątnico! Ref.

6. Bądźże pozdrowiony, Boski Kapłanie, * przyjm nasze ofiary, usłysz błaganie! Ref.

7. Bądźże pozdrowiona, żywa Ofiaro! * Broń nas przed doczesną i wieczną karą! Ref.

 

Śpiew przed Ewangelią
Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela.
Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela.

Chrystus jako Arcykapłan dóbr przyszłych przez własną Krew wszedł do Miejsca Świętego.
Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela.

Jezus złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę. Jego Krew oczyszcza nasze sumienia.
Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela.

Święty Boże, Święty Mocny, Święty, a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.

 

 

W drodze do II ołtarza

DN 206 (10) 
1. Chwalcie Pana wszyscy, wy z niebieskich gór * wojska niezliczone, wy, anielski chór. * Słońce, księżyc, gwiazdy, świecąc w dzień i w noc, * chwalcie Pana swego, chwalcie Jego moc.

2. Wy, najwyższe nieba i wy, zdroje wód, * co wisicie w górze, chwalcie Pański cud. * Ledwie Pan Bóg wyrzekł jedno słowo swe, * a stanęło wszystko na rozkazy te.

               

DN 644 (20) 
1. Idzie, idzie Bóg prawdziwy, * idzie Sędzia sprawiedliwy.
* Ref. Stańmy wszyscy pięknym kołem * i uderzmy przed Nim czołem.

2. Idzie, idzie Bóg łaskawy, * idzie Twórca wszego prawy;  * Ref.

3. Idzie, idzie Król przemożny, * idzie Pan wielce wielmożny;  * Ref.

4. Idzie, idzie Światłość wieczna, * idzie ku nam Moc przedwieczna;  * Ref.

5. Idziesz, idziesz miły Panie, * a gdzie Twój majestat stanie, * niechaj tam, stanąwszy kołem, * na wiek wieków bijem czołem.

 

Śpiew przed Ewangelią
Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył.
Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył.

Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem.
Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył.

Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim jestem.
Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie.

 

W drodze do III ołtarza

DN 695 (61) 
1. Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba, * pod przymiotami ukryty chleba! *
Zagrody nasze widzieć przychodzi * i jak się dzieciom Jego powodzi.

2. Otocz Go wkoło, rzeszo wybrana, * przed Twoim Bogiem zginaj kolana! *
Pieśń chwały Jego śpiewaj z weselem, * On twoim Ojcem, On przyjacielem.

3. Nie dosyć było to dla człowieka, * że na ołtarzu co dzień go czeka: *
sam ludu swego odwiedza ściany, * bo pragnie bawić między ziemiany.

4. Zielem, kwiatami ścielcie Mu drogi, * którędy Pańskie iść będą nogi! *
I okrzyknijcie na wszystkie strony: * „Pośród nas idzie Błogosławiony!”

5. Straż przy Nim czynią Anieli możni, * nie przystępujcie blisko, bezbożni. *
Obyście kiedyś i wy poznali, * jakiegoś my to Pana dostali.

6. On winy nasze przebaczać lubi, * Jego się wsparciem nasz naród chlubi, *
w domu i w polu daje nam dary, * serc tylko naszych żąda ofiary.

          

DN 647 (26) 
1. Jezusa ukrytego, * mam w Sakramencie czcić, * wszystko oddać dla Niego, * Jego miłością żyć! * On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu; * dla Je go Boskiej chwały * życie poświęćmy Mu! * Wiarą ukorzyć trzeba * zmysły i rozum swój, * Bo tu już nie ma chleba, * to Bóg, to Jezus mój!

2. Tu Mu ciągle „Hosanna” * śpiewa anielski chór, * a ta cześć nieustanna, * to dla nas, biednych, wzór. * Dzielić z nami wygnanie, * Jego rozkosze są; * niechże z Nim przebywanie * będzie radością mą! * On wie, co udręczenie, * On zna, co smutku łzy; * powiem Mu swe cierpienie, * bo serce z bólu drży.

3. O Niebo mojej duszy, * Najsłodszy Jezu mój, * dla mnie, wśród ziemskiej suszy, * Tyś szczęścia pełen zdrój! * Tyś w wieczerniku siebie * raz tylko uczniom dał, w ołtarzu się, jak w niebie, * powszednim Chlebem stał. * Chciałbym tu być Aniołem, * co śpiewa ciągle cześć, * z rozpromienionym czołem * Tobie swe serce nieść!

      

DN 271 (25) 
1. Jezu, Jezu, do mnie przyjdź,* ach, do serca mego wnijdź! * Przyjacielu czystych dusz, * niech się z Tobą złącze już.

2.  Ku Tobie się serce rwie, * żyć bez Ciebie, Panie, źle; pragnę, wzdycham, Jezu mój, * w Tobie słodycz, życia zdrój.

3.  Żadna rozkosz w życiu tym * nie ma miejsca w sercu mym; * tylko miłość, Jezu, Twa * błogi pokój sercu da.

4. Więc też w smutku spędzam dni, * bo za Tobą tęskno mi. * Weź me serce, posiądź je, * niech na wieki będzie Twe.

5. Lecz niegodny sługa Twój, * byś Majestat zniżył swój. * Uzdrów słowem duszę mą, * niech się zbudzi z grzechów snu.

6. Przyjdź, o Jezu, proszę Cię! * Niech Twym dzieckiem stanę się. * Chroń od złego duszę mą, * niech na wieki będzie Twą.


Śpiew przed Ewangelią
Kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki.
Kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki.

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba, jeśli kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki.
Kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki.

Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki.

Od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie.

  

W drodze do IV ołtarza

 

DN 662 (42) 
1. Pokarmie Aniołów, Tyś życia jest zdrój: * ratujesz od śmierci nas, wierny lud Twój. * Słabych powołujesz, raj im obiecujesz, * pokrzepiasz ich w walce, słodzisz życia znój.

2. Ty czekasz grzesznika w łaskawości swej; * przebaczasz, gdy zwierza dobroci się Twej, * lecz duszę wybraną z miłością nieznaną * przyjmujesz i cały oddajesz się jej.

3. Uwolnij od grzechu i błogosław nas! * Niech serce przybytkiem godnym w każdy czas, * w tym życiu się stanie, dla Ciebie, o Panie, a kiedyś się w niebie cieszy z Tobą wraz.

                         

DN 648 (31) 
1. Kłaniam się Tobie przedwieczny Boże, * którego niebo pojąć nie może * ja, proch mizerny, przed Twa możnością * z wojskiem Aniołów klękam z radością.

2. Tu Stwórcę swego wiarą wyznaję, * kocham serdecznie, pokłon oddaję; * cieszę się wielce z Twej Boskiej chwały, * niech Ci się kłania z niebem świat cały.

3. Dziękuję za to, żeś się zostawił * w tym Sakramencie, abyś nas zbawił. Za swoje łaski, tu wyświadczone, * odbieraj od nas serca skruszone.

                  

DN 732 (53)
1. Twemu sercu cześć składamy, * o Jezu, nasz o Jezu * Twej litości przyzywamy, o Zbawicielu drogi * Ref. Chwała niech będzie zawsze i wszędzie * Twe mu Sercu, o mój Jezu!

2. Serce to nam otworzone, o Jezu nasz, o Jezu! * Włócznią na krzyżu zranione, o Zbawicielu drogi! * Ref.

3. Ono przepaścią miłości, o Jezu nasz, o Jezu! * W Nim się topią nasze złości, o Zbawicielu drogi! * Ref.

4. Tam ucieczka, tam schronienie, o Jezu nasz, o Jezu! * Gdy nas ciśnie utrapienie, o Zbawicielu drogi! *  Ref.

5. Gdy kto grzeszy, a żałuje, o Jezu nasz, o Jezu! * Twoje Serce go przyjmuje, o Zbawicielu drogi! * Ref.

     

Śpiew przed Ewangelią
Spraw to, nasz Ojcze, byśmy byli jedno.
Spraw to, nasz Ojcze, byśmy byli jedno.

Kielich, który błogosławimy, jest udziałem we Krwi Chrys­tusa. Chleb, który łamiemy, jest udziałem w Ciele Chrystusa.
Spraw to, nasz Ojcze, byśmy byli jedno.

Ponieważ jeden jest chleb, przeto tworzymy jedno ciało, wszy­scy bowiem bierzemy z tego samego chleba.
Spraw to, nasz Ojcze, byśmy byli jedno.

My, grzeszni, Ciebie, Boże, prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

 

 

Zakończenie

 

DN 312  (103) 
Te Deum
1. Ciebie, Boże, wielbimy, * Ciebie, Stwórcę wszechmocnego, * ze wszystkich sił wielbimy; * Dawco wszystkiego dobrego, * w dobroci nieskończony, * bądź na wieki chwalony!

2. Tobie Anieli w niebie * nucą: Święty, Święty, Święty! I bez ustanku Ciebie * wielbią, Boże niepojęty! * Chwała Twa, wieczny Panie, * na wieki nie ustanie.

3. Ojcze, któryś z niczego * wszystko stworzył, utrzymujesz; * Tyś początkiem wszystkiego, * wszystkim rządzisz, zawiadujesz; * i my wielbimy Ciebie, * wzorem Aniołów w niebie.

       

DN 707 (38)
Najświętsze Serce Boże * poświęcamy Ci: * naszą ojczyznę, miasta i wioski, * nasze rodziny i nas samych. Serce Boże, przyjdź królestwo Twoje.

                        

DN 620 (33) 
1. Króluj nam Chryste  * to nasze rycerskie hasło. * O no nas zawsze prowadzić będzie * i świecić jak słońce jasno.

2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * do walki z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty, * z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.

3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * podnosząc w górę swe czoła. * Przed nami życie rozkwita w wiośnie, * odważnie, bo Jezus woła.

 

______________________
Teksty pieśni zaczerpnięto z modlitwenika Diecezji Opolskiej Droga do Nieba. Procesja jest pod numerem 82     

 

Złóż ofiarę i wspieraj Parafię

Dotacja na rzecz
Proszę wybrać kwotę dotacji

Regulamin

Regulamin
9-2