Regulamin przekazywania darowizn online

1. Niniejszym regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie https://www.parafia.glogovia.pl poprzez operatora płatności PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186.
2. Strona internetowa www.parafia.glogovia.pl jest administrowana przez Parafię Rzymskokatolicką Wniebowzięcia NMP w Opolu, ul. Wiejska 101, 45-240 Opole, tel. 77 402 79 35, e-mail: 406 92 05 parafia@glogovia.pl, NIP 7551831108 zwaną dalej Parafią.
3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444 zwaną dalej PayU. Zasady i warunki płatności online określa PayUw regulaminie dostępnym na stronie: https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/
4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwana dalej Darczyńcą.
5. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Parafii, w tym na działalność kultu religijnego, charytatywną, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, pożytku publicznego, w zakresie opieki nad zabytkami oraz inną, zgodną z zasadami i potrzebami Parafii.
6. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Parafia nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu PayU.
7. Wpłaty darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez PayU.
8. W celu przekazania darowizny należy na stronie https://www.parafia.glogovia.pl wybrać wysokości darowizny i jej cel, zaznaczyć okienko z akceptacją niniejszego regulaminu, a następnie kliknąć ikonę „PayU” w celu przekierowania do serwisu PayU.
9. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności PayU nie podlegają zwrotom.
10. Parafia zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od PayU zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od PayU w procesie przekazywania darowizn online jest Parafia. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest PayU.
11. Parafia zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od PayU przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Parafii oraz z zachowaniem warunków określonych w poniższej klauzuli informacyjnej.
12. Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku, ul. Kościelna 2, 48-250 Głogówek reprezentowana przez proboszcza parafii ks. Ryszarda Kinder (parafia@glogovia.pl)
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest ks. Wojciech Lippa. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
3) Państwa dane osobowe zostały nam przekazane przez firmę PayU.
4) Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla celów:
a) realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn przekazanych przez Państwa na rzecz Parafii;
b) realizacji uzasadnionego interesu Parafii; uzasadnionym interesem Parafii jest m.in. zapewnienie bezpieczeństwa u Administratora, ochrona przed roszczeniami i dochodzenie należności oraz realizacja wewnętrznych celów administracyjnych, analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
5) Korzystanie z płatności online przez PayU jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy darowizny. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe zrealizowanie w/w celów.
7) Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
a) w zakresie celu wskazanego w pkt 4a) – przez okres niezbędny do zgodnego z prawem prowadzenia dokumentacji podatkowej (5 lat od końca roku, w którym przekazano darowiznę);
b) w zakresie celu wskazanego pkt 4b) - do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 10 lat.
8) Odbiorcą udostępnionych przez Państwa danych jest Parafia. Państwa dane mogą być przekazane podmiotom zapewniającym Parafii obsługę IT, księgową oraz prawną, a także w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, np. na żądanie sądów, organów ścigania lub instytucji państwowych. Podane dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
9) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia albo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia swoich danych;
b) prawo wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO;
c) w przypadku wyrażenia zgody mają Państwo możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: parafia@glogovia.pl Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
13. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu PayU mogą składać reklamację dotyczące Usługi Płatności PayU, jeżeli nie została ona wykonana lub została wykonana niezgodnie z regulaminem PayU, o którym mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu. Reklamacje można składać w formie:
1) pisemnej – osobiście w siedzibie PayU lub przesyłką pocztową w rozumieniu art.3 pkt. 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 z późn. zm.);
2) ustnej – dzwoniąc na numer telefonu: +48 12 688 26 00 albo składając oświadczenie do protokołu podczas wizyty w siedzibie PayU;
3) elektronicznie – wysyłając wiadomości na adres poczty elektronicznej: bok@PayU.com lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.payu.com
14.Reklamacje dotyczące działania serwisu, za które odpowiedzialny jest właściciel strony internetowej należy kierować na parafia@glogovia.pl Rozpatrzenie nastąpi w ciągu 48 godzin.
15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.